Hasta ve Hasta Yakınları Bilgilendirme
18 Ocak 2018

1.AMAÇ: Hasta ve hastanın yasal temsilcisinin bakım kararlarına etkin katılımının sağlanması, planlanan bakım ve tedavi ile ilgili yeterli, açık, anlaşılır bir şekilde ve dilde bilgilendirilmesi, karar verme ve tedaviye katılımlarının desteklenmesi, gerekli onaylarının hasta veya hastanın yasal temsilcisi tarafından verilmesi için hastane kurallarının ve yöntemlerin tarif edilmesidir. Bir insanın kendisiyle ilgili konularda, kendi değerlerine dayanarak kararlar vermesine ve bu kararlar doğrultusunda uygulamalarda bulunması Etik İlkesine uyulması hedeftir.

2.KAPSAM:

Hastanemizdeki tüm sağlık çalışanları

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAMA:

            Yetkin Yetişkin: Karar verme kapasitesi olan 18 yaş üstü veya 18 yaş altı olup karar verme konusunda yetki sahibi olan kimse.

            Karar Verme Kapasitesi: Doktor tarafından hastalık ve tedavi seçenekleri konusunda verilen bilgileri anlayabilme, bu konuda konuşabilme ve yorum yapabilme yetisi.

            Yasal Yetkilendirilmiş Kişi: 15-18 yaş arası olup evli, hamile ya da mahkeme tarafından erginliği kabul edilmiş olan, ailesi ya da vasisinden bağımsız olarak kendisine uygulanacak cerrahi ya da tıbbi tedaviye onay verme konusunda kapasite ve yeterliliğe sahip olan kimse.

           Vasi: Vesayeti altındaki 18 yaş ve üstü olup ergin ya da kanuni yeterliliği olmayan kişilerin tıbbi bakımı konusunda, onay verme yetkisine sahip mahkeme tarafından atanmış kimsedir.

           Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne – baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar, (1.sırada eş, 2.sırada anne baba, 3.sırada 18 yaşını geçmiş çocuklar, 4.sırada kardeş, 5.sırada atanmış vasi, 6.sırada atanmış yasal temsilci) yer alır.

            Şahit: Hukuken sorumlu kişi adına şahitlik yapma vasıflarına sahip bir ikinci kişi.

1.0                   SORUMLULAR:

Tüm sağlık çalışanları

2.0                   FAALİYET AKIŞI:

1.Genel:

1.1. Hastanemizde hastaların kabulünde kurumun hastaya yatışı kabulünün tanımlandığıOnay Formu alınır.

1.2.Alınan tüm bilgilendirilmiş onamlarda kişiye, hastaya saygı ilkelerine bağlı kalınarak yapılacak olan işlem ile ilgili detaylı, anlaşılır ve izin kapsamını tanımlayan bilgilendirme yapılır.

1.3.Yapılan bilgilendirmedeki amaç hastanın ve / veya hasta yakının bağımsız karar vermelerinin sağlanması, hasta haklarının korunması ve alınan kararın sorumluluğunun paylaşılmasıdır.

1.4.Hastanın Bilgilendirilmiş Onam sonrasında iyice düşünerek durumunu tam olarak kavradıktan sonra karar vermesi gerektiği hasta ve yakınına bildirilir

1.5.Hastanın önerilen işlemi kabul etmemesi durumunda kurumun diğer olanaklarından faydalanabileceği hatırlatılır.

1.6.Hasta veya Yasal Temsilcisi onam vermiş olsalar bile herhangi bir aşamada onamlarını geri çekebilecekleri hatırlatılır.

1.7.Yetersiz olan hasta adına onay verecek olan kişinin yetki ve yeterliliği konusunda şüphe duyulması halinde başhekimliği danışılır.

1.8.Hasta vekilinin fiziksel olarak mevcut olmadığı durumlarda onam telefonla alınabilir. Bu durumda en az iki çalışanının tanıklığı gerekir ve bu durum onam formunda yazı ile tanımlanır.

2.İşleme Özel Onam Formlarında Bulunması Zorunlu Başlıklar:

2.1.Hasta ve yakınlarının işleme özel bilgilendirmeleri yapılır iken verilen bilgiler net olarak onların anlayabileceği format ve dilde yapılır.

2.2.Hastanın veya yakının anlaması için çizimler, şekiller ve maketler kullanılabilir.

2.3.Bilgilendirme minimumda;

ü  Hastanın genel durumu

ü  Tedavi süreci

ü  Bakım Uygulamalarının Seyri

ü  Yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale

2.4.İşlemi uygulayacak olan doktor de Bilgilendirilmiş Onam Formunu imzalayarak bilgilendirmeyi yaptığını onaylar.

3. Fiyat ve Yatış Bilgisinin Verilmesi:

          Hastanın kuruma kabulünde hastanın finansal zorunlulukları konusundaki açık bilgilendirme hasta yatış elemanları tarafından yapılarak Onay Formunda bilginin verildiği belirtilir(Acil durumlar hariç) ve bilginin verildiğine dair imza alınır.

4.Karar Verme ve Onamda Yeterli Olarak Tanımlananlar;

4.1.Hastanemizde sağlık bakımı sunanlar, çocuk ya da karar verme kapasitesi yetersiz olan hastalarda, karar verme yetkisine sahip yetkili, hasta yakınının yeterliliğini göz önünde bulundurur.

4.2.Hastanın kendi bakımı ve tedavisi hakkında karar verecek durumda olmaması halinde yerine karar vermeye yetkili bir kişi belirlenir ve hasta kayıtlarına not edilir. Karar verme yetkisini alabilecek kişiler aşağıda belirtilmiştir;

  • Yetkin Yetişkinler
  • Yasal Yetkilendirilmiş Kişiler
  • Vasi olarak tayin edilmiş kişiler
  • Yasal Temsilciler
  • Silahlı kuvvetler personeli

5.Karar Verme ve Onam Almada Yetersiz Olarak Tanımlananlar:

  • 18 Yaşından Küçük Kimseler
  • Akli dengesi Yetersiz Olanlar
  • Vasi veya vesayet altında olanlar
  • Temyiz kudretini kaybetmiş olanlar

6.Alınması Zorunlu Onamlar:    Hastanemizde

·         Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi

·         Anestezi ve Sedasyon Öncesi

·         Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Öncesi

·         Yüksek riskli tedavi ve işlenmeler öncesi Bilgilendirilmiş Onam alınır.

7.Onam Alınmasına Engel Durumlar Ve Onam Almadan İşlem Yapılabilecek Durumlar:

 A.Hastanın şuuru kapalı olarak kuruma getirilmesi ve yanında yasal temsilcisinin bulunmaması

Hastanın şuuru kapalı ve yanında yasal temsilcisi yok ise iki uzman doktorun imzalaması ile işlem gerçekleşebilir. 

          

  B.Hastanın Yapılacak İşlemi Kabul Etmemesi

Hasta veya hastanın yasal temsilcisinin yapılacak işlemi kabul etmemesi halinde Tıbbi İşlemi Red Formu doldurularak işlemin sorumluluğunu almaları sağlanır.

ü  Doğal Afet

ü  Savaş Anı

ü  Toplu Kazalarda

ü  Kişinin yaşamsal tehlike altında olduğu acil durumlarda, onam verebilecek yasal temsilcisi yoksa

ü  Acil durumlarda bilgilendirilmiş onam alınmadan işlem gerçekleştirilir.

8.Bilgilendirme Yapmak ve Onam Almak İle Yetkilendirilmiş Kişiler:

·         İşleme özel Bilgilendirme ve Onam Hastanın Doktoru tarafından alınır. Her tür Bilgilendirilmiş Onam doktor tarafından onaylanır.

·         Bilgilendirilmiş Onam Formları; Tarih ve Saat:

               Hasta ya da Yakını tarafından imzalanarak onaylanır.

9.Hasta sorumlulukları:

 Hastane Kurallarına Uymak
* Hastalarımız; hastanenin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.
* Hastalarımız, randevulu hizmet veren birimden yararlanıyorlarsa, randevunun tarih ve saatine uymaları ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeleri gerekir.
* Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olunmalıdır.
* Hastalarımız; hastane personeline, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek

* Hasta; sağlığıyla ilgili şikâyetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri

tam, eksiksiz vermelidir.
* Ad, soyadı, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

Sosyal Güvenlik Durumu
* Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
* Hasta; sağlık karnesinin (SGK, Yeşil Kart vb.) vizesini zamanında yaptırmak durumundadır.
* Hasta; tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
* Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme
* Hastaların planlanan tedaviyi reddetmeleri veya doktorun talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

Tedavisiyle İlgili Önerilere Uymak
* Her hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
* Hastalarımız, öngörülen tedavi planlarına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda, hemşireler ve ilgili sağlık personelinin, bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
* Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.

Hasta Mahremiyeti

Yapılan her bilgilendirmede hasta odaya tek olarak alınır hastanın istemi dâhilinde yakını konuya dâhil edilir bilgi esnasında odada diğer kişilerin bulunmasına izin verilmez.

Hasta ile ilgili olumsuzlukla karşılaşıldığı zaman hastanın kendi hekimi konuyu açıklar