İletişim
21 Nisan 2022

Adres: Yukarı Mah.50034 Sok No:9 42630 BOZKIR /KONYA

Tel: +90.332 426 10 43  
Tel: +90.332 426 18 95 
Fax: +90.332 426 33 87
E-Mail: konyadhs3@saglik.gov.tr