T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim

Güncelleme Tarihi: 10/09/2018

H.İbrahimTaşcı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Halil İbrahim Taşcı
Doğum Tarihi-Yeri: 05.01.1985- Çumra/KONYA
Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans - Tıp
doktoru

Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

2009

Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi

2015


Tıpta Uzmanlık Tezi
Tiroid Fonksiyonları Bozulmuş Ratlarda Sepsisin Seyri (Tez makalesi Turkish Journal of
Surgery
‘de yayınlanmıştır).
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu
Yabancı dil: İngilizce(YDS 2015 puanı:71.25)
Belge ve sertifiklar
1.
Travma ve Resusitasyon Kursu(24-27 şubat 2009) sertifikası.
2. 8. Cerrahi araştırma kongresi, Temel İstatistik Kursu(12 Kasım 2015) katılım sertifikası.
3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası( Necmettin Erbakan Üniversitesi Kombassan
Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Etik Kurulu).
4. Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Eğitim Sertifikası( Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı).
5. İşyeri Hekimliği Belgesi(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü).
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1-Türk Cerrahi Derneği
Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen hekim

TC Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi

2009-2009

Araştırma
Görevlisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Kliniği

2009-2015

Uzman Hekim
(Mecburi Hizmet)

TC Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi

2015-2017

Uzman Hekim

TC Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr Ersin Arslan Eğitim
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2017-


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

A1-

Simsek G, Kartal A, Sevinc B, Tasci HI, Dogan S. Early Hospital Readmission After
Laparoscopic Cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2015 Jun;
25(3):254-7.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

B1-

Tasci HI, Erikoglu M. Appendix in Recurrent Hernial Sac (Amyand’s Hernia). The 50th
Congress of the European Society for Surgical Research, PP41, June 10-13, 2015,
Liverpool, United Kingdom.

B2-

Erikoglu M, Tasci HI, Balasar M, Piskin MM, Tavli SS. TreatmentSelectionfora
VesicoureteralRefluxCaseFollowingRenalTransplantation. 17 th congress of the european
society for organ transplantation, P741, september 13-16,2015, Brussels, Belgium.

B3-

Erikoglu M, Tasci HI, Tavli SS. Papillary Thyroid Cancer Case With Radical Neck
Dissection Upon Third Recurrence. The 50th Congress of the European Society for Surgical
Research, PP42, June 10-13, 2015, Liverpool, United Kingdom.

B4-

Erikoglu M, Tasci HI, Toy H, Karaibrahim A. Course of Sepsis in Rats with Thyroid
Dysfunction. The 50th Congress of the European Society for Surgical Research, OP178,
June 10-13, 2015, Liverpool, United Kingdom.

B5-

Papillary Thyroid Microcarcinoma: Clinicopatholocigal Characteristics And Results Of 115
Patients. ESS 2012 İstanbul XVI: Annual Meeting of the European Society of Surgery,
november 22-24, 2012, Istanbul, Turkey.

B6-

Gündes E, Cakir M, Aksoy F, Kucukkartallar T, Tasci HI. Coexistence of parathyroid
adenoma and papillary thyroid carcinoma: Experience of a single Center. ESS 2012 İstanbul
XVI: Annual Meeting of the European Society of Surgery, november 22-24, 2012, Istanbul,
Turkey.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

C1-

Taşcı Hİ, Tekin A, Gündeş E, Çakır M, Esen HH. İnce barsak gastrointestinal stromal
tümörlerinde acil cerrahi. Genel Tıp Derg 2012;22(4):125-29.

C2-

Taşcı Hİ, Çakır M, Tekin A. Gelişme geriliğine sebep olan superior mezenterik arter
sendromu. Dicle med j 2013; 40 (1): 153-155.

C3-

Gündeş E, Aksoy F, Taşcı Hİ, Yılmaz O. Retroperitoneal Ekstraadrenal Paraganglioma:
Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12:51-53.

C4-

Gündeş E, Çakır M, Tekin A, Taşcı Hİ, Vatansev C. Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi.
Selçuk Tıp Derg 2013;29(3):105-107.

C5-

Gündeş E, Çakır M, Aksoy F, Küçükkartallar T, Taşcı Hİ. Paratiroid adenomu ve papiller
tiroid karsinom birlikteliği: Tek merkez deneyimi. Dicle Med J 2013; 40 (2): 237-240.

C6-

Çolak B, Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T, Bal A, Taşcı Hİ. Brid ileusda Cerrahi
Tedavi Yeterli Mi?. Kolon Rektum Hast Derg 2013;23:192-196.

C7-

Gündeş E, Çakır M, Taşcı Hİ, Tekin A, Aksoy F. Nadir Görülen Bir Tümör
Feokromasitoma; Tek Merkez Deneyimi. Abant Med J 2014;3(1):27-32.

C8-

Taşcı Hİ, Çakır M, Esen HH. Pankreatik Kitleyi Taklit Eden Sporadik Mezenterik
Fibromatozis Olgusu. Cukurova Medical Journal 2014;39(4):139-143.

C9-

Taşcı Hİ, Aksoy F, Çakır M, Küçükkartallar T, Gündeş E, Karaibrahim A. Meme
kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz. Dicle Med J 2014; 41 (4): 651-655.

C10-

Taşcı Hİ, Çakır M. Nadir Bir Nüks Hidatik Kist Komplikasyonu: Kistoduodenal Fistül.
Firat Med J 2015; 20(3): 179-181.

C11-

Taşcı Hİ, Çakır M. Primer dev adrenal hidatik kist. Genel Tıp Derg 2014;24(Ek 2):52-54.

C12-

Taşcı Hİ, Küçükkartallar T, Tekin A. Karaciğer Hidatik Kistinin Nadir Bir
Komplikasyonu: Cilt Altına Fistülizasyon. Selçuk Tıp Derg 2016;32(Ek Sayı): 17-18.

C13-

Taşcı Hİ, Tekin A, Küçükkartallar T, Çakır M. Aksiller Lenf Nodunda Metastazla Ortaya
Çıkan Erkek Okült Meme Kanseri. Selçuk Tıp Derg 2016;32(1): 25-26.

C14-

Erikoğlu M, Taşcı Hİ, Tavlı SŞ. Üçüncü nüksünde radikal boyun diseksiyonu yapılan tiroid
papiller kanser olgusu. Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 37-40.

C15-

Taşcı Hİ, Erikoğlu M. Nüks fıtık kesesi içerisinde apendiks (Amyand herni). Eur J Ther
2017; 23: 36-38.

C16-

Taşcı Hİ, Küçükkartallar T, Yıldırım MA. Ateşli silah yaralanmasında sıra dışı rastlantılar:
2 olgu sunumu. Selçuk Tıp Derg.

C17-

Taşcı Hİ, Çakır M, Şentürk M. Pilonidal sinüs için atipik bir lokalizasyon: Saçlı deri.
Gaziantep Medical Journal 2016;22(2):106-108.

C18-

Erikoğlu M, Taşcı Hİ, Balasar M, Pişkin M. Treatment Selection for a Vesicoureteral
Reflux Case Following Renal Transplantation. Kafkas J Med Sci 2016; 6(1):72–74.

C19-

Taşcı Hİ, Erikoğlu M. Beklenmedik Bir Yerleşim Gösteren Ektopik Paratiroid Adenom
Olgusu. Cukurova Medical Journal 2015;40(Ek Sayı 1):127-130.

C20-

Gündeş E, Çakır M, Küçükkartallar T, Taşcı Hİ, Tekin A, Tekin Ş. Primer Kolorektal
Lenfoma Deneyimlerimiz. Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 89-92.

C21-

Taşcı Hİ, Küçükkartallar T, Yıldırım MA. Retroperitoneal nekrotizan fasciitis: yedi
olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi. Cukurova Med J 2016;41(3):595-599.

C22-

Taşcı Hİ, Çakır M, Şentürk M. Sporadik Mezenterik Fibromatozis: Tek Merkez Deneyimi.
Bakırköy Tıp Dergisi 2017;13:26-31.

C23-

Çolak MH, Çakır M, Küçükkartallar T, Tekin A, Taşcı Hİ, Atalay R. Konjenital Fibröz
Banda Bağlı Meckel Divertikül Torsiyonu. Selçuk Tıp Derg 2016;32 32(Ek Sayı): 12-13.

C24-

Taşcı HI, Erikoglu M, Toy H, Karaibrahim A. Course of Sepsis in Rats with Thyroid
Dysfunction. Turk J Surg 2017; 33: 175-179.

C25-

Kıraç CO, Uçar R, Arslan Ş, Taşcı Hİ, Çalışkaner AZ. Tekrarlayan Anafilaksi: Olağandışı
Bir Neden Olarak Rüptür Gelişmemiş Splenik Hidatid Kist. Asthma Allergy Immunol
2016;14:103-106.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

D1-

Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T, Yılmaz H, Kartal A, Aksoy F, Esen HH, Taşcı Hİ.
Ameliyat sonrası karın içi yapışıklıkların önlenmesinde kollejenaz’ın etkinliği. 18. Ulusal
cerrahi kongresi, SB52, 23-27 mayıs 2012, İzmir.

D2-

Çolak B, Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T, Bal A, Taşcı Hİ. Brid ileusda cerrahi tedavi
yeterli mi?. 18. Ulusal cerrahi kongresi, PB135, 23-27 mayıs 2012, İzmir.

D3-

Şimşek G, Çakır M, Kartal A, Taşcı Hİ, Doğan S, Belviranlı M, Tavlı SŞ. Laparoskopik
kolesistektomi sonrası hastaneye erken geri dönüşün nedenleri. 18. Ulusal cerrahi kongresi,
PB494, 23-27 mayıs 2012, İzmir.

D4-

Taşcı Hİ, Tekin A, Gündeş E, Tekin Ş. Acil ameliyat edilen ince barsak gastrointestinal
stromal tümörleri. 18. Ulusal cerrahi kongresi, PB787, 23-27 mayıs 2012, İzmir.

D5-

Taşcı Hİ, Çakır M, Tekin A, Küçükkapan A. Gelişme geriliğine neden olan superior
mezenterik arter sendromu. 18. Ulusal cerrahi kongresi, PB802, 23-27 mayıs 2012, İzmir.

D6-

Çakır M, Gündeş E, Küçükkartallar T, Tekin A, Taşcı Hİ, Tekin Ş. Primer Kolorektal
Lenfoma Deneyimlerimiz. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P176, 15-19
Mayıs 2013, Antalya.

D7-

Şimşek G, Tekin A, Kartal A, Küçükkartallar T, Çakır M, Taşcı Hİ. Kesi fıtıklarında
periton içine konan dual meşle omental interpozisyonlu polipropilen meş sonuçlarının
karşılaştırılması. 19. Ulusal cerrahi kongresi,SB04,16-20 Nisan 2014, Antalya.

D8-

Çiçek HM, Tekin Ş, Çakır M, Küçükkartallar T, Tekin A, Taşcı Hİ, Kartal A. Siroz ve
hepatopulmoner sendromun önlenmesinde balın etkinliği. 19. Ulusal cerrahi
kongresi,SS354,16-20 Nisan 2014, Antalya.

D9-

Çolak MH, Çakır M, Küçükkartallar T, Tekin A, Taşcı Hİ, Atalay R. Konjenital fibröz banda
bağlı meckel divertikül torsiyonu. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS504,16-20 Nisan 2014,
Antalya.

D10-

Taşcı Hİ, Küçükkartallar T, Tekin A, Yavuz Y, Tavlı SŞ. Karaciğer hidatik kistinin nadir
bir komplikasyonu: cilt altına fistülizasyon. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS751,16-20 Nisan
2014, Antalya.

D11-

Taşcı Hİ, Tekin A, Çakır M, Küçükkartallar T, Yıldırım MA. Aksiller lenf nodunda
metastazla ortaya çıkan erkek okült meme kanseri. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS881,16-20
Nisan 2014, Antalya.

D12-

Aksoy F, Gündeş E, Taşcı Hİ, Çakır M, Kaynak A. Bilateral meme parankim ve aksiller
metastaz yapan kutanöz malign melanom olgusu. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS901,16-20
Nisan 2014, Antalya.

D13-

Aksoy F, Gündeş E, Taşcı Hİ, Çakır M, Tekin A. Memenin nadir görülen tümörlerinden
pür taşlı yüzük hücreli karsinom. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS902,16-20 Nisan 2014,
Antalya.

D14-

Aksoy F, Gündeş E, Çakır M, Taşcı Hİ, Doğan S, Esen HH. Medüller meme karsinomu:
tek merkez deneyimi. 19. Ulusal cerrahi kongresi,PS903,16-20 Nisan 2014, Antalya.

D15-

Taşcı Hİ, Aksoy F, Çakır M, Küçükkartallar T, Tekin A, Gündeş E, Karaibrahim A,
Kaynak A, Kartal A. Erken evre meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz.
19. Ulusal cerrahi kongresi, PS910,16-20 Nisan 2014, Antalya.

D16-

Gündeş E, Küçükkartallar T, Aksoy F, Tekin A, Çakır M, Çolak MH, Taşcı Hİ, Emlik GD,
Özer ŞB. İdiyopatik Granülomatöz Mastitte Medikal Ve Cerrahi Tedavinin Kombine
Tedavi Yöntemiyle Karşılaştırılması. 19. Ulusal cerrahi kongresi, PS1151,16-20 Nisan
2014, Antalya.

D17-

Gündeş E, Aksoy F, Taşcı Hİ, Emlik GD, Tavlı L. Memenin nadir görülen bir tümörü;
nöroendokrin diferansiasyon gösteren spindle hücreli karsinom. 12. Ulusal Meme
Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya.

D18-

Çakır M, Alkan S, Belviranlı MM, Vatansev C, Taşcı Hİ. On Yıllık Kolorektal Polipektomi
Sonuçlarımız. 20. Ulusal cerrahi kongresi, PS945,13-17 Nisan, 2016, Antalya.

D19-

Taşcı Hİ, Çakır M, Şentürk M. Pilonidal sinüs için atipik bir lokalizasyon: saçlı deri. 8.
Cerrahi Araştırma Kongresi, PS68, 12-14 Kasım 2015, Konya.

D20-

Taşcı Hİ. Yıldırım MA, Vatansev C, Alkan S, Karahan Ö. Ateşli silah yaralanmasında sıra
dışı rastlantılar: 2 olgu sunumu. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, PS76, 12-14 Kasım 2015,
Konya.

D21-

Taşcı Hİ, Çakır M, Şentürk M. Sporadik mezenterik fibromatozis: tek merkez deneyimi. 8.
Cerrahi Araştırma Kongresi, PS122, 12-14 Kasım 2015, Konya.

D22-

Taşcı Hİ, Yıldırım MA, Küçükkartallar T, Kartal A, Alkan S, Aksoy F. Geç kalmanın kötü
sonucu: retroperitoneal nekrotizan fasciitis. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, PS124, 12-14
Kasım 2015, Konya.

E. Patent Başvuruları

 

E1-

Karın İçi Kistlerin Tedavisinde Kullanılan Çok Fonksiyonlu Cerrahi El Aleti.
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2016/02821
Yayın tarihi: 2016/06/21

E2-

Hidatik Kist Tedavisinde Kullanılan Sızıntı Önleyici ve Kavite Küçültücü Drenaj Sistemi.
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2016/03747
Yayın tarihi: 2016/06/21

E3-

Çok Balonlu Dilatasyon Kateter Sistemi
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2016/03757
Yayın tarihi: 2016/06/21

E4-

Muayene Masası Örtüsü ve Pratik Örtü Değiştirme Aparatı
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2016/12549
Yayın tarihi: 22.01.2017

E5-

Çift Tutucu ve Makaslı, Tekrar Doldurulabilir Laparoskopik Klips Aplikatörü ve Klips
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2016/13801
Yayın tarihi: 20.11.2016

E6-

Trokar İtici Aparat ve Kesici Aparat Sayesinde Kullanım Hız ve Güvenliği Artırılmış
Trokar Düzeneği
Buluş sahibi:
Halil İbrahim Taşcı
Başvuru numarası: 2017/13964
Yayın tarihi:23.10.2017