Bozkır Devlet Hastanesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Bozkır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Güncelleme Tarihi: 17/01/2018

 Süleyman Büyükyavuz
 Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı  : Süleyman BÜYÜKYAVUZ
Doğum Yeri : Bozkır
Doğum Tarihi : 1982
Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı : Evli ve üç çocuk
Askerlik Durumu :Yaptı
Tel : 05052529228
E-posta : suleyman.buyukyavuz@saglik.gov.tr
ÖĞRENİM DURUMU
1992 yılında Konya ili Ahırlı İlçesi Kuruçay Köyü İlk Okulu'ndan mezun oldum.
1995 yılında Seydişehir 
Seyit Harun Orta Okulu'ndan mezun oldum.
2000 yılında Bozkır Sağlık Meslek Lisesi 
Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden derece ile mezun
oldum.
2002 yılında 
Niğde Üniversitesi Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'
nden derece ile mezun oldum.
2008 yılında 
Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü'nden mezun oldum.
2015 yılında 
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Yönetimi Anabilim
Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü yüksek lisans programından
derece ile mezun oldum.
Akademik:
Liderlik Stillerinin ÇalıĢan Motivasyonuna Etkisi ( Konya Sağlık KuruluĢları
ÇalıĢanları Örneği) 
üzerine tez çalıĢması yaptım.
Halen Eğitimimin Devam Ettiği Okullar:
2016 yılı Ġstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü (Lisans)
2017 yılı Atatürk Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü (Ön Lisans)
İş DENEYiMi
14 Ocak 2014 tarihinde Bozkır İlçe Devlet Hastanesi' nde Sağlık Memuru (Tıbbi
Sekreter) olarak göreve başladım ve çeşitli idari birimlerde görev aldım.
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 
2 Kasım 2012 tarihinde aynı
hastaneye 
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak atandım.
01 Ocak 2015 tarihinde Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile
ikinci kez sözleşme yeniledim.
15.07.2017 tarihinde Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği' miz ile
üçüncü kez sözleşme yeniledim ve halen aynı görevi sürdürmekteyim.
KATILDIĞI EĞiTiM, KONFERANS VE SEMiNERLER
 2006 yılı Konya ili Hasta Hakları Sempozyumu,
 2008 yılı Antalya ili Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS eğitimi,
 2009 yılı Antalya MKYS Eğitimi,
 2010 yılı Antalya Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS eğitimi,
 2011 yılı Antalya ili Taşınır Mal Yönetmeliği ve Stok Yönetimi eğitimi,
 2012 yılı Sağlık Bakanlığı, Mersin ilinde düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği ve
MKYS Konuları Çalıştayı,
 2013 yılı Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 1. Kalite ve Hasta
Hakları Çalıştayı,
 2013 yılı KHBGS Ilgın/KONYA "Kişilerarası İletişim, Empati, Stres Yönetimi,
Eğitim ve Verimlilik" eğitimi,
 18 Aralık 2013 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışan Güvenliği Sempozyumu,
 05-07 Mayıs 2013 KHBGS, Beyşehir Mali Hizmetler Çalıştayı,
 03-04 Temmuz 2013 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi
Sistemleri Eğitim Programı,
 14 Ağustos 2014 TKHK İzleme Ölçme ve Değer. Kurum Başk. Yard. 2. Verimlilik
Sempozyumu,
 2014 yılı KHBGS, Kamu Sağlık Hiz. Satış Tarifesi, TİG, Hastalık Yükü ve Maliyet
Etkinliği, Gelir Tabloları, TDMS ve SUT eğitimi,
 14 Ekim 2014 yılı KHBGS, Memur Suçları, Soruşturma Usul ve Esasları Eğitimi,
 05-06/11/2015 TSE Eğitim Daire Başkanlığı, Kurumsal Liderlik Eğitimi konulu
eğitim programı,
 22 Nisan 2015 Ek Ödeme Daire Başkanlığı ve KHBGS, Ek Ödeme Bordro
Hesaplama Yazılım Eğitimi.
 17-18 Kasım 2015 TKHK Ankara Sağlık Bilgi Sistemleri ve Dijital Hastane Bölgesel
Eğitim Toplantısı
 23-27 Kasım 2015 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya
Sivil Savunma Uzmanlı Hizmet İçi Eğitimi
 19-20 Ekim 2016 Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi
 23-25/11/2016 Konya Sağlık Müdürlüğü Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması
(HAP) Uygulayıcı Eğitimi
 14-18 Mayıs 2017 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD Sivil Savunma
Uzmanları ve Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimi
 05 Temmuz 2017 tarihi KHBGS Ayniyat-Biyomedikal-Medikal Depo, Klinik
Mühendislik Hizmetleri Eğitimi.
 07-08 Eylül 2017 Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi
DİĞER FAALiYETLER
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde kurucu yönetim ve yönetim kurulu
üyeliklerinde bulundun. 2010 yılı itibari ile Sağlık Sen Bozkır İlçe Temsilciliği görevini
sürdürmekteyim.